Hikari Izakaya Japanese Restaurant
4

Hikari Izakaya Japanese Restaurant

Mon - Sun: 11:30am - 2:30pm; 5:00 pm - 9:30 pm
ramen, japanese cuisine, sushi, kid friendly, restaurant

Hikari Izakaya Japanese Restaurant
by

  • {{storeReview.user.name}}
    Pinned by to their

  • Follow us