Photo taken at China Bar Shabu-Shabu


Place Name: China Bar Shabu-Shabu
Taken By:
  • Follow us